0

บทความ / FAQ


"Frigitech” สาร PROA additive ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ Air Condition/Chiller 
 Frequently asked questions

“Multi-stage Steam Trap”  แบบ Venturi nozzle ประหยัดพลังงานไอน้ำและป้องกันคอนเดนเสทค้าง
 การประหยัดพลังงานไอน้ำด้วยอุปกรณ์ระบายคอนเดนเสตอย่างต่อเนื่อง

“Superior Water Conditioners” อุปกรณ์กำจัดและป้องกันตะกรันในน้ำแบบไม่ใช้สารเคมี
 Frequently asked questions
 
“ENCON” ใบพัด Aerodynamic เพื่ออนุรักษ์พลังงานและเพิ่ม Air flow สำหรับหอหล่อเย็น
 กรณีศึกษาการใช้ใบพัดแบบ FRP สำหรับ Cooling Tower

“EQOBRUSH” อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อคอนเดนเซอร์แบบอัตโนมัติ

 Increase Chiller Efficiency By Means of Tube Cleaning and Thermal Storage